Regulamin

ASTI Apartamenty będzie wysoko cenić Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Regulamin określa zasady w jakich firma ASTI świadczy usługi, odpowiedzialność oraz warunki przebywania na terenie apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej lub księgi zameldowań, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie należącym do grupy ASTI.
Podpisując książkę zameldowań, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

2. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy Goście ASTI Apartamenty.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym apartamencie, a także na stronie www.astiapartamenty.pl

4. W apartamentach ASTI obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyłączeniem miejsc wskazanych i przeznaczonych do tego. Za złamanie zakazu obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 1000 .
Miejscami wyznaczonymi do palenia są balkony pokojowe (jeżeli apartament ma dostęp do balkonu) oraz miejsca na zewnątrz budynków.

5. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej naliczona zostanie kara w wysokości 1000 zł.

Doba hotelowa

1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
ASTI Apartamenty zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za wymeldowanie po ustalonej godzinie w wysokości
50 zł za każdą kolejną godzinę.

2. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu zameldowania, Gość powinien zgłosić pod numerem telefonu :  + 48 669 559 668   najpóźniej do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.

3. ASTI Apartamenty uwzględni życzenie Gościa o przedłużeniu pobytu w miarę możliwości, przy czym zastrzega, iż może być konieczna zmiana wynajmowanego pokoju oraz dopłata.

Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi ASTI Apartamenty dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać w apartamencie od godziny 08:00 do godziny 22:00. W przypadku naruszenia niniejszego punku ASTI Apartamenty zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wysokości 100 zł za każdą osobę przebywającą w apartamencie powyżej zgłoszonej do zameldowania ilości osób.

4. W apartamentach obowiązuje zakaz organizowania imprez towarzyskich.
Za załamanie niniejszego punktu obowiązuje kara w wysokości 1000 .

5. ASTI Apartamenty zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. ASTI Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmówienia zameldowania Gościa, jeżeli przy zameldowaniu Gość nie ureguluje płatności za cały pobyt w apartamencie.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu od chwili dokonania rezerwacji, ASTI Apartamenty nie zwraca wniesionej opłaty lub jej części.

8. Firma ASTI Apartamenty ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników lub innych Gości. ASTI Apartamenty może również odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy. Ewentualny wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.

9. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana pościeli w trakcie pobytu Gości jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni, apartament jest sprzątany bez dodatkowej opłaty raz w tygodniu, co obejmuje również wymianę pościeli i ręczników.

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność ASTI Apartamenty z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.

2. Firma ASTI Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

3. Gość powinien zawiadomić personel o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. ASTI Apartamenty zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, ASTI Apartamenty może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.
Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań ASTI Apartamenty, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany i grzejniki oraz zamknąć drzwi na klucz.

7. Firma ASTI Apartamenty zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami Gościa, który nie stosuje się do postanowienia zawartego w punkcie 6 (powyżej), jak również w przypadku narażenia firmy ASTI Apartamenty na koszta związane z pozostawieniem odkręconej wody, zarówno podczas pobytu, jak i przy nieobecności Gościa w apartamencie.

8. Firmie ASTI Apartamenty przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

9. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

10. Zgubienie lub zniszczenie kluczy do apartamentu obciążone jest karą w wysokości 300 zł. ASTI Apartamenty zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za zgubienie kluczy do apartamentu.

11. Gość zobowiązany jest do pozostawienia apartamentu w stanie niepogorszonym i schludnym. Za pozostawienie rażącego nieporządku obowiązuje opłata w wysokości 200 zł.

Pozostałe ustalenia

1. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
3. Zwierzęta powinny znajdować się na terenie apartamentu pod stałym nadzorem Właściciela, który ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody wyrządzone przez zwierzę. 
4. Pobyt zwierzęcia w apartamencie należącym do grupy ASTI powinien zostać zgłoszony najpóźniej w chwili zakwaterowania o obiekcie.

5. ASTI Apartamenty zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości 200 zł. tytułem ; depozytu na poczet ewentualnych szkód lub zniszczeń wyrządzonych przez przebywające w obiekcie zwierzę. Depozyt w przypadku niewykrycia szkód lub zniszczeń zostanie zwrócony w chwili wykwaterowania Gościa.
6. Emblematy oraz oznaczenia znajdujące się na drzwiach wejściowych do apartamentu oraz w jego wnętrzu stanowią integralną część obiektu, uszkodzenie i/lub usunięcie oznaczeń jest zabronione i podlega karze w wysokości 100 zł

7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, firma ASTI Apartamenty przechowa te przedmioty przez 30 dni, a następnie podda je utylizacji bez względu na ich zawartość oraz wartość materialną.

8.  W przypadku nie dokonania wpisu numeru identyfikacji podatkowej w polu wyznaczonym do tego na karcie meldunkowej,
ASTI Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wystawienia faktury do paragonu.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego pobytu w ASTI Apartamenty !

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zakwaterowania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kontakt 

 

Bartosza Głowackiego 11 

Szczecin 70 - 238

(+48) 669 559 668

biuro.asti@wp.pl

Dane firmy

 

NIP 955-232-68-79
REGON 367110313

Przelewy krajowe :
SANTANDER BANK POLSKA S.A. :
68 1090 1492 0000 0001 3595 6671

Przelewy międzynarodowe :
SANTANDER IBAN :
PL 68 1090 1492 0000 0001 3595 6671
BIC SWIFT: WBKPPLPP

Akceptujemy płatność

© 2020 by ASTI. Proudly created with Bach Invest Group